Kauno bendruomenių centrų asociacija

Krašto apsaugos ministerija skelbia NVO veiklos programų finansavimą

Krašto apsaugos ministerija (KAM) skelbia prioritetines 2020 metų KAM bendradarbiavimo su asociacijomis ir viešosiomis įstaigomis temas, asociacijos ir viešosios įstaigos kviečiamos teikti veiklos programų paraiškas.

Ministerija kviečia organizacijas teikti paraiškas savo veiklos sumanymams iš dalies finansuoti KAM lėšomis. Paraiškų laukiame iki 2020 metų sausio 23 dienos.

Patvirtintos 2020 metų bendradarbiavimo su asociacijomis ir viešosiomis įstaigomis prioritetinės temos. Kviečiame teikti paraiškas dėl veiklos programų dalinio finansavimo KAM lėšomis.

 1. XX-XXI a. karybos istorijos puoselėjimas – svarbiausios datos, įvykiai, žmonės;

2. Pilietinio pasipriešinimo ir visuomenės atsparumo informacinėms bei kibernetinėms grėsmėms stiprinimas;

3. Sužeistų tarnybos metu karių reintegracijos skatinimas.

 Kviečiame asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas Krašto apsaugos ministerijai iki 2020 m. sausio 23 d.

 Pateiktų 2020 m. veiklos programų turinį, jų galimą efektyvumą prisidėti prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės parengimo gynybai vertins komisija (patvirtinta 2019 m. lapkričio 27 d. ministro įsakymu Nr. V-997), vadovaudamasi Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų Nuostatais, patvirtintais Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-511. Nuostatus *, paraiškų*, sutarčių* ir atsiskaitymo* formas rasite paspaudę nuorodas.

 Ateinančiais metais svarbu stiprinti mūsų visų atsparumą informacinėms ir kibernetinėms grėsmėms. Viena svarbiausių krašto apsaugos aktualijų tebelieka piliečių gebėjimas pasipriešinti ir tinkamai elgtis esant ekstremalioms situacijoms. Karybos istorijoje šių metų prioritetas – paskutinieji šimtmečiai, kai kovojome ir du kartus atkūrėme savo valstybę ir kariuomenę. Šių dienų poreikis – visuomenės pagalba integruotis tarnybos metu sužeistiems kariams.

Asociacijų ar viešųjų įstaigų pateiktos veiklos programos vertinamos pagal atitiktį einamųjų metų prioritetinei temai arba poreikiui įtvirtinti Lietuvos kariuomenės tradicijas, tęsiant krašto apsaugai aktualių ilgalaikių programų tolesnį vystymą.

2019 metais ministerija iš dalies finansavo dvidešimt programų, stiprinančių krašto apsaugą, ir joms vykdyti skyrė daugiau kaip septyniasdešimt keturis tūkstančius Eurų. Kviečiame asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti savo sumanymus ir detalias programas 2020 metams.

Informaciją apie Krašto apsaugos ministerijoje galiojančią tvarką, veiklos programų vykdymą ir finansavimą rasite ministerijos tinklapyje.

Atkreipiame bendradarbiaujančių organizacijų dėmesį į pagrindines dalinio programų finansavimo KAM lėšomis sąlygas:

Vienai programai vykdyti ministerija gali skirti ne daugiau, kaip 10 000 Eur ir finansuoti ne daugiau, kaip 70 procentų programai vykdyti reikalingų išlaidų. Numatytiems darbams būtina turėti mažiausiai 30 procentų savo arba kitų rėmėjų lėšų. Komisija gali skirti lėšų tik daliai darbų pagal pateiktą paraiškos sąmatą, tačiau programą reikia įvykdyti visą, kaip numatyta. Ministerijos lėšos neskiriamos ilgalaikiam turtui, įskaitant ir nematerialų ilgalaikį turtą, tarptautinėms komandiruotėms, pastatams remontuoti ir pan.

Komisijos atrinktoms programoms vykdyti skiriamas dalinis finansavimas vieneriems finansiniams metams ir, jei organizacija gali visą programą įvykdyti taip, kaip numatyta paraiškoje, pasirašoma dvišalė sutartis su ministerija.

 Programos vykdymo metu organizacija teikia ministerijai informaciją apie darbų eigą, krašto apsaugos atstovai dalyvauja ir padeda vykdyti programą sutartyje numatyta apimtimi, ministerija kontroliuoja, kad programoje numatyti darbai būtų įgyvendinti taip, kaip išdėstyta paraiškoje ir sutartyje. Jei programos įvykdyti kaip numatyta sutartyje nepavyko – ministerijos lėšos grąžinamos į biudžetą.

 Tais pačiais metais (dvišalėje sutartyje numatytu laiku) reikia atsiskaityti, kad lėšos panaudotos tiksliai pagal sąmatas ir pagrįstos teisės aktų reikalavimus atitinkančiais apskaitos dokumentais. Krašto apsaugos ministerijos skirtos lėšos gali būti naudojamos tik nuo sutarties pasirašymo dienos iki sutartyje numatytos programos vykdymo pabaigos, netinkamai panaudotas lėšas tenka grąžinti. Atsiskaitant reikia pateikti ir apskaitos dokumentus apie programai vykdyti išleistas kitų rėmėjų arba organizacijos lėšas.

Prašytume pasirūpinti, kad paraiškos pasiektų ministeriją nustatytu laiku, nes vėliau atsiųstos paraiškos, nepriklausomai nuo pašte pažymėtos išsiuntimo datos, negalės būti svarstomos.

Informaciją teikia Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Jusionienė (Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. (8 5) 2 735 685), NVOprogramos@kam.lt, Rasa.Jusionienė@kam.lt.

 

Krašto apsaugos ministerijos informacija:

 

 

2019-12-19

Visos naujienos

© 2011-2020 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple