Kauno bendruomenių centrų asociacija

Laikas ruošti ir pateikti metines ataskaitas

Bendruomenių organizacijoms ir kitoms NVO primename, kad jau laikas rengti ir tvirtinti metinius finansinių ataskaitų rinkinius ar metinę ataskaitą. Yra labai svarbūs ataskaitoms reikalavimai, kurie apibrėžti įstatymuose.

Asociacijos savo metinėse veiklos ataskaitose privalo nurodyti:

1) asociacijos veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, taip pat turi būti nurodyti ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;
2) asociacijos narių skaičių finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje, atskirai išskiriant vienijamų juridinių asmenų skaičių ir jų pavadinimus, teisinę formą, kodus. Nurodyti vienijamų juridinių asmenų skaičių, pavadinimus, teisinę formą ir kodus turi asociacijos, kurios yra nevyriausybinės organizacijos.

Labdaros ir paramos fondai savo metiniame pranešime turi nurodyti:

1) fondo veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, taip pat nurodyti ateinančių finansinių metų veiklos tikslus, uždavinius ir planuojamus atlikti darbus;
2) fondo dalininkų skaičių finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.

Viešosios įstaigos savo veiklos ataskaitoje turi nurodyti:

1) viešosios įstaigos veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, siekiant veiklos tikslų, taip pat nurodytu ateinančių finansinių metų veiklos tikslus, uždavinius ir planuojamus atlikti darbus;
2) viešosios įstaigos dalininkus ir kiekvieno jų įnašų vertę finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.

Plačiau skaityti čia:

https://www.registrucentras.lt/p/758
https://e-seimas.lrs.lt/.../legalAct/lt/TAD/TAIS.226938/asr
https://e-seimas.lrs.lt/.../legalAct/lt/TAD/TAIS.26243/asr
https://e-seimas.lrs.lt/.../legalAct/lt/TAD/TAIS.29578/asr

2021-04-22

Visos naujienos

© 2011-2023 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple